Algemene voorwaarden

Racketexpress.nl besteedt veel zorg en aandacht aan de samenstelling en inhoud van de website. Desondanks is het mogelijk dat de informatie die op Racket Express wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina’s van Racket Express zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, de Internet-provider. Racket Express kan er niet voor instaan dat de informatie geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Racket Express sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van Racket Express, of met de tijdelijke onmogelijkheid om Racket Express te kunnen raadplegen. Racket Express is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Racket Express verkregen is. Racket Express garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via Racket Express verkregen informatie. De informatie op Racket Express wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Copyright

Racket Express behoudt tevens het recht – tenzij anders overeen gekomen met de auteur – ingezonden materiaal in te korten en aan te passen. Dit geldt zowel voor tekst, als muziek- en beeldmateriaal. Een bezoeker/ster van de site van Racket Express mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Racket Express. (ook niet via een eigen netwerk).

Privacy statement

Racket Express is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar deelnemers, klanten en bezoekers van de website van groot belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van deelnemers en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Racket Express houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Jouw gegevens

Bij het geven van een reactie ontvangt Racket Express gegevens van jou. Deze gegevens zullen nooit aan derden worden gegeven met jouw naam, adres, woonplaats en of e-mail adres erbij, dus enkel de anonieme gegevens. Als je meedoet aan een onderzoek op Racket Express worden deze antwoorden eigendom van Racket Express.

Gebruik van cookies

Racket Express gebruikt cookies voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de Website om de Website en de daarop aangeboden diensten te verbeteren. Het accepteren van cookies dient indien gewenst vooraf via een internet browser ingeschakeld te worden, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik daarvan wordt gegeven. Het niet inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de Website enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Wijzigingen

Racket Express behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Check daarom regelmatig het privacystatement voor het privacybeleid van Racket Express.